งานวิจัย : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุด หลักภาษาน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางละไม ฝั่งชลจิตต์
โรงเรียนวัดท้าวโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พ.ศ.2550
—————————————————————————————————————–
บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด หลักภาษาน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดท้าวโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 18 คน กลุ่มประชากรศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด หลักภาษาน่ารู้ จำนวน 5 เรื่อง ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด หลักภาษาน่ารู้ จำนวน 5 เรื่อง คือ เรื่องอักษรควบ เรื่องคำนาม เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ และเรื่องคำพ้อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 40 ข้อ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการคำนวณจากสูตรการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติ t (t – test) และหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการศึกษาพบว่า
1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด หลักภาษาน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/84.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด หลักภาษาน่ารู้ สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด หลักภาษาน่ารู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.61, S.D. = 0.59)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: