งานวิจัย : สื่อประสม

ชื่องานวิจัย การพัฒนาสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท้าวโทะ
ชื่อผู้วิจัย นางละไม ฝั่งชลจิตต์
ปีการศึกษา 255225522552
โรงเรียน วัดท้าวโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน วัดท้าวโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 13 คน ประชากรกลุ่มเป้าหมายศึกษาสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย ใช้เวลาในการทดลอง 30 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย อันประกอบด้วยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะทางภาษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย จำนวน 40 ข้อ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย จำนวน 12 ข้อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) หาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้สูตร / ใช้ค่าเฉลี่ย ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) หาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย

ผลการวิจัยพบว่า
1. 1.การพัฒนาสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ / = 83.59/82.12 สูงกว่าเกณฑ์กำหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบคะแนนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนเท่ากับ 32.85 สูงกว่าก่อนการเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.54 โดยหลังเรียนมีการกระจายของคะแนน( .= 3.34) น้อยกว่าก่อนเรียน ( .= 4.91) ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .050
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อประสม ชุด รู้รักษ์หลักภาษาไทย เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, = 0.69)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: