Best Practice

Best Practice ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
“การพัฒนาทักษะการคิดโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
——————————–

1. ชื่อนวัตกรรม : “การพัฒนาทักษะการคิดโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)”
2. ตอบสนองกลยุทธ์ : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. จุดประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยการสร้างหนังสืออิเล็อทรอนิกส์ (E-book)
3.2 เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียน
3.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และสร้างสรรค์ชิ้นงาน
3.4 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
3.5 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

4. ความเป็นมาและแนวคิดในการออกแบบงาน
การคิดเป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการทำงานของสมอง ในการรวบรวมจัดระบบข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นรูปร่างหรือมโนภาพที่เป็นเรื่องราวขึ้นในใจและสื่อสารออกมาโดยใช้คำพูดหรือแสดงออก การใช้ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต ผู้ที่มีความคิดเฉียบแหลม ทันสมัย ไม่เหมือนใคร คิดได้ก่อนใครจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน การฝึกทักษะกระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางการคิด เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกฝนทักษะสำคัญ คือ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงเป็นภาระงานที่สำคัญยิ่ง และมีคุณค่าต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้
e-book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูล ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ที่สำคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กับแตกต่างจากหนังสือทั่วไป กล่าวคือ
1. หนังสือทั่วไปใช้กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ
2. หนังสือทั่วไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้
3. หนังสือทั่วไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้
4. หนังสื่อทั่วไปแก้ไขปรับปรุงได้ยาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล(update) ได้ง่าย
5. หนังสือทั่วไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (link) ออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้
6. หนังสือทั่วไปต้นทุนการผลิตสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนในการผลิตหนังสือต่ำ ประหยัด
7. หนังสือทั่วไปมีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์ สามารถทำสำเนาได้ง่ายไม่จำกัด
8. หนังสือทั่วไปเปิดอ่านจากเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอ่านด้วยโปรแกรม ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
9. หนังสือทั่วไปอ่านได้อย่างเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านได้และยังสามารถสั่งพิมพ์ (print) ได้
10. หนังสือทั่วไปอ่านได้1 คนต่อหนึ่งเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อมกันได้จำนวนมาก (ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต)
11. หนังสือทั่วไปพกพาลำบาก (ต้องใช้พื้นที่) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวกได้ครั้งละ จำนวนมากในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ใน Handy Drive หรือ CD
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ได้ ผู้สร้างต้องใช้ทักษะต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการออกแบบและที่สำคัญที่สุดคือการใช้ทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดสรุป คิดเชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์ คิดจินตนาการ ฉะนั้นการพัฒนาทักษะการคิดโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกับวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

5. วิธีการ/วิธีปฏิบัติจนทำให้ประสบผลสำเร็จ
5.1 Flowchart
5.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
– ศึกษาวิธีการจัดทำ E-book
– ศึกษาหลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด
5.2 ศึกษาเนื้อหาภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิด
5.3 จัดลำดับขั้นตอนสอน / วางแผนการสอน
5.4 ลงมือทำตามขั้นตอนที่กำหนด
5.5 ปรับการสอน / ตรวจสอบหาแนวทางแก้ปัญหา
5.6 นำเสนอในชั้นเรียน
6. ผลการดำเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีทักษะการคิดโดยใช้หนังสืออิเล็อทรอนิกส์ (E-book) เป็นสื่อ
6.2 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
6.3 นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น สร้างสรรค์ชิ้นงาน
6.4 ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความหลากหลายในการจัดเรียนการสอน
6.5 ครูและนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
7. ร่องรอย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 แผนการจัดการเรียนรู้
7.2 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
7.3 ผลงานนักเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักเรียน

ลงชื่อ ละไม ฝั่งชลจิตต์ ผู้รายงาน
(นางละไม ฝั่งชลจิตต์)
ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดท้าวโทะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: