เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อความสามารถด้าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อความสามารถด้าน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นายฉัตรชัย ไตรเมศร์
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านปากลง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุดฝึก แผนการจัดการเรียนรู้ 16 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/82.42 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Advertisements

อบรม Social Media

20-24 มิถุนายน 2554  เข้าอบรมโครงการ ก้าวใหม่ของครูไทย  ก้าวไกลด้วย Social Media ณ โรงแรม แม็กซ์ กทม.  จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ.  เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก  โดยหลักแล้วก็คือการให้ความรู้แก่ครูในการรู้จักเครื่องมือในการสร้าง blog เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน  คาดหวังว่าจะเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแนวทางหนึ่ง